Username
Password
  
register check manual
ภาณิศา หาญพัฒนนันท์
E-mail : panisa@sti.or.th
โทรศัพท์ : 0 2160 5432
โทรสาร : 0 2160 5438
 


        สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เพื่อกำหนดนโยบายและจัดทำแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับชาติ ให้เกิดความต่อเนื่องและกำหนดกรอบการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน ทั้งในด้านการผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นในระดับสากลได้มากขึ้น โดยมีวิสัยทัศน์ พันธกิจและภารกิจหลัก ดังต่อไปนี้:

วิสัยทัศน์ 
        วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

 1. จัดทำนโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ
 2. ผลักดันนโยบายและแผนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไปสู่การปฏิบัติ
 3. ประสานให้เกิดความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยและพัฒนาระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการวิจัยและนวัตกรรม

ภารกิจหลัก

 1. จัดทำนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
 2. สนับสนุนและให้คำแนะนำการจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานภาครัฐ
 3. ติดตามและรวบรวมผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานของรัฐ
 4. จัดให้มีตัวชี้วัด ฐานข้อมูล ดัชนี และการศึกษาวิจัยนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
 5. จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
 6. ประสานงานและติดตามการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศให้เป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง (Thailand Advanced Institute of Science and Technology)

        พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ได้กำหนดให้มีสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงขึ้นใน สวทน. ทำหน้าที่ในการประสานงานให้สถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ ทำความร่วมมือด้านการศึกษาหรือการวิจัยและพัฒนา ที่ตอบสนองต่อนโยบายและความต้องการของประเทศในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

        มาตรา  29 "ให้มีสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงขึ้นในสํานักงาน ทําหน้าที่ในการประสานงานให้กับสถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ ทําความร่วมมือด้านการศึกษาหรือการวิจัยและพัฒนาที่ตอบสนองต่อนโยบายและความต้องการของประเทศในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้"

        (1) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย เพื่อเพิ่มนักวิจัยให้เพียงพอและยกระดับคุณภาพของการวิจัย

        (2) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศ กับสถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ในการวิจัยและพัฒนาหรือการจัดการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยให้สถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษานั้นเข้าร่วมเป็นสถาบันเครือข่ายของ สถาบัน และสร้างกลุ่มสถาบันเครือข่ายในการดําเนินโครงการหรือหลักสูตรร่วมกัน โดยเน้นโครงการหรือหลักสูตรซึ่งมีการวิจัยและพัฒนาที่เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม และมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาในภาคการผลิตและบริการ หรือปัญหาอื่นที่กลุ่มสถาบันเครือข่ายมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ

        (3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง เพื่อนําสถาบันเครือข่ายหรือกลุ่มสถาบันเครือข่ายไปสู่การยอมรับในระดับสากล

        (4) ดําเนินการให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างสถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาในประเทศกับต่างประเทศ

        (5) เผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนาหรือผลการศึกษาในกลุ่มสถาบันเครือข่าย และส่งเสริมให้มีการนําผลการศึกษานั้นไปใช้ประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรมและในอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม

        (6) เสนอชื่อสถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศให้คณะกรรมการบริหารพิจารณาการเข้าร่วมเป็นสถาบันเครือข่ายหรือกลุ่มสถาบันเครือข่าย

        ให้สถาบันมีบุคลากรเท่าที่จําเป็นในการประสานงานและการส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือตามอํานาจหน้าที่ของสถาบัน ทั้งนี้ สถาบันจะไม่ดําเนินการวิจัยและพัฒนาหรือจัดการเรียนการสอนด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อพัฒนาแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยียางล้อที่ครบถ้วนและทันสมัยเหมาะสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรม
 2. เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เชิงเทคนิค และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติ ในกระบวนการผลิตยางล้อ
 3. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยียางล้อ บทความวิชาการและผลงานวิจัยอันเป็นประโยชน์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในทางปฏิบัติต่อภาคการผลิตและบริการ
คณะผู้จัดทำเว็บไซต์และแหล่งอ้างอิงข้อมูล
 1. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
 2. ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 3. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
 5. มหาวิทยาลัยมหิดล
 6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์